موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

انزال زودرس چیست و راههای درمان زود انزالی کدامند؟

 زود انزالی یا  انزال زودرس

اﻧﺰال زودرس یا زودانزالی ﯾﮑﯽ از اﺧـﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴـﯽ ﺷـﺎﯾﻊ و ﻣﻬﻢ در بین ﻣﺮدان اﺳـﺖ ﮐـﻪ جنبه‌های ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺨﺺ را ﺗﺤﺖ تأثیر ﻗﺮار می‌دهد. در این مقاله قصد داریم درباره علل و راه‌های درمان این مشکل جنسی مردان با شما صحبت کنیم؛ پس با ما همراه باشید.
 

انزال زودرس چیست؟

به طور کلی در مردان سه نوع اختلال جنسی شایع وجود دارد که شامل موارد زیر می‌شود:
- کاهش میل جنسی
- اختلال نعوظ
- انزال زودرس یا زود انزالی
انزال زودرس ﯾﮑﯽ از شایع‌ترین اﺧـﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴـﯽ مردان است؛ به طوری که تخمین زده می‌شود به طور میانگین بیش از 21% از مردان به این عارضه مبتلاهستند. اﻧـﺰال زودرس به این معناست که ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ بین دﺧﻮل ﺗﺎ اﻧﺰال کوتاه‌تر از حد نرمال باشد. با توجه به اینکه زمان طبیعی رسیدن مرد به ارگاسم و انزال بعد از آن , به طور متوسط حدود 4.5 دقیقه است، افرادی که در زمانی کمتر از این مقدار دچار انزال می‌شوند با مشکل زود انزالی مواجهند.
مسلماً سؤال بعدی شما این است که علت انزال زودرس چیست. در بخش بعد به شما پاسخ خواهیم داد.
 

علت انزال زودرس چیست؟

علت زود انزالی به طور دقیق مشخص نیست؛ اما مواردی شناخته شده‌اند که به نظر می‌رسد در وقوع این عارضه دخیل باشند؛ مانند:

ژنتیک

مطالعات نشان داده است که مردانی که دچار اختلال زودانزالی هستند، در حدود 88% از اقوام نزدیکشان نیز این اختلال دیده می‌شود.


اﺧــﺘﻼل در واسطه‌های ﻋﺼــﺒﯽ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻨﯽ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ مهم‌ترین ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﯽ دﺧﯿﻞ در اﻧﺰال می‌باشد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﺑﻪ تأخیر اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻣﺎن اﻧﺰال دارد ﻣـﺮدان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﻨﺎﭘﺴـﯽ و ﯾـﺎ ﮐــﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ گیرنده‌های آن‌ها، اغلب به انزال زودرس دچار می‌شوند.


اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻌﻮظ

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ , از مشکل زود انزالی نیز شکایت دارند؛ در حالی که علت اصلی مشکل آن‌ها انزال زودرس نیست. در واقع اضطراب و نگرانی این افراد از نرسیدن به نعوظ و یا عدم توانایی در حفظ کامل آن، باعث بروز زود انزالی می‌شود.


اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ

در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ,  ارﺗﺒﺎطی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﯿﻦ اﻧﺰال زودرس و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ هورمون‌های تیروئید ذﮐﺮ شده است. به طوری ﮐـه در یک  تحقیق ﭘﺲ از درﻣﺎن پرکاری تیروئید، ﺷﯿﻮع اﻧﺰال زودرس از 50% ﺑــﻪ 15% ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓــﺖ. از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ، در ﺑﺮﺧــﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺑــﻪ ﻧﻘــﺶ ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ و ﺗﺴتسـﺘﺮون در ﮐﻨﺘـﺮل اﻧـﺰال اﺷـﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. بر اساس یافته‌های این مطالعات، سطح پایین پرولاکتین و سطح بالای تستسترون هر دو منجر به زود انزالی می‌شوند.


ﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﺖ یا التهاب پروستات

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده‌اند ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﺖ در 26 ﺗـﺎ 77% ﻣﻮارد می‌تواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧـﺰال زودرس ﮔـﺮدد. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﺖ و اﻧﺰال زودرس ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.


ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ، ﻫﺮوئین، ﮐﻮکائین و دیگر مواد مخدر

بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که مصرف الکل و مواد مخدر می‌تواند منجر به انزال زودرس شود. همچنین استفاده از موادی نظیر توتون و تنباکو که حاوی نیکوتین هستند ( نظیر سیگار ، قلیان و غیره) نیز به نظر می‌رسد در بروز این اختلال نقش داشته باشند.
 

درمان انزال زودرس

بهترین درمان انزال زودرس شامل ترکیبی از دارو درمانی , روان درمانی و آموزش رفتارهای جنسی است پس درمان زود انزالی به طور کلی نیازمند به کار بردن ترکیبی از روش‌های درمانی مختلف است.موثرترین این روشها عبارتند از :

دارو درمانی در درمان انزال زودرس

1. استفاده از مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین
این نوع داروها یکی از انواع قرص‌های تاخیری بوده که از آنها برای افزایش طول رابطه جنسی و درمان زود انزالی استفاده می‌شود. تاثیرات جانبی مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین یک از موارد تاثیرگذار بوده ولی شامل عوارض جانبی عصبی، واکنش‌های پوستی، اثرات آنتی کولینرژیک، نوسان در وزن بدن، کاهش میل جنسی و یا اختلال نعوظ می‌باشند. از جمله داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین می توان به موارد زیر اشاره کرد :
-  داپوکستین (Dapoxetine ) - داکسوپیل Daxopil
-   پاروکستین (Paroxetine)
-  سرترالین (Zoloft)
-  سیتالوپرام (Celexa)
-  فلوکستین (Fluoxetine) 
این داروها ازانواع داروهای  SSRI بوده که می شود از آن برای درمان زود انزالی استفاده نمود. تاثیراین قرص‌های تاخیری تا 3 هفته بعد از شروع مصرف خود را نشان میدهد اگر هر یک از این داروها تا شش هفته تاثیر خود بر زود انزالی را نشان ندادند و یا اثرات جانبی داشتند باید با دارویی دیگر جایگزین شود.از میان داروهای فوق , داپوکستین یا داکسوپیل بهترین داروی تائید شده برای درمان زود انزالی است که توضیح مختصری در مورد آن می دهیم.
داپوکستین یا داکسوپیل  یک مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین می باشد داروی SSRI کوتاه اثر در حال حاضر به تصویب سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA)، برای درمان انزال زودرس در مردان در نظر گرفته شده است و در دو دوز 30 و 15 میلیگرم توسط شرکت پارس دارو تولید میشود، داکسوپیل پس از مصرف خوراکی بسرعت از طریق دستگاه گوارش جذب می شود. نیمه عمر اولیه آن 2-1 ساعت می باشد.
مقدار مصرف داپوکستین برای درمان زودانزالی : 1 قرص , یک تا سه ساعت قبل از نزدیکی
عوارض جانبی داپوکستین یا داپوکسیل - عبارتند از احساس سرگیجه یا ضعف یا احساس بیماری می باشد. نوشیدن یک لیوان پر از آب همراه با قرص داپوکستین می تواند این عوارض را کاهش دهد.

2. داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای
یکی از بهترین آنها کلومیپرامین است که شاید بیشتر از خیلی از داروهای   SSRI برای درمان زود انزالی به کار رود.

3.  مهارکننده فسفودی استراز نوع 5
 یکی ازاین مهارکننده ها قرص تاخیری سیلدنافیل با نام تجاری ویاگرا   است که جهت درمان اختلال در نعوظ و افزایش فشار خون شریانی ریوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قرص اثر شل‌ کنندگی عضلات کورپوس کاورنوزوس و تجمع خون در سینوزوئیدها و در نهایت نعوظ یا   erection را در پی دارد .

4-  داروهای بی‌حس کننده موضعی

کرم‌ها و داروهای بی‌حس کننده موضعی قادر به کاهش حساسیت و تحریک‌پذیری آلت بوده و باعث تاخیر در انزال می‌شوند. این کرم‌ها از کم خطرترین داروهایی هستند که برای درمان زود ارضایی مصرف می‌شوند. در صورتی‌که مصرف‌کننده حساسیت خاصی به این داروها نداشته باشد، عوارض جانبی سیستمیک کمی در پی دارند. لیدوکائین و پریلوکائین 2.5 درصد از جمله داروهای بی‌حس کننده موضعی می‌باشند. و اگر از کاندوم استفاده می کنید , کاندوم تاخیری  خریداری کنید .


درمان زود انزالی با روان‌درمانی

روان‌درمانی ﯾﮑﯽ از روش‌های ﺟﺎﻧﺒﯽ و درعین‌حال مؤثر در درﻣﺎن اﻧﺰال زودرس ﻣﺤﺴـﻮب می‌گردد. اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد و ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از اﻧـﺰال زودرس در فرد می‌باشد. روان‌درمانی شاید به‌تنهایی برای درمان زود انزالی کافی نباشد، اما به عنوان یک درمان جانبی در کنار سایر روش‌ها، پیشنهاد می‌شود.​درمان زود انزالی با رفتاردرمانی

آقایان باید خودرسانی به انزال و توقف آن را تمرین کنند و باید این کار را به‌دفعات در هفته یا روز انجام دهند تا بعد از مدتی ، قادر به کنترل انزال خود گردند.
در اﯾﻦ روش از ﻓﺸﺮدن ﺳﺮ آﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻓـﺮد ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴـﯽ وی و اﯾﺠــﺎد اﻧﻘﻄــﺎع در ﺣــﯿﻦ راﺑﻄــﻪ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.
روش دیگر آن است که ﺑﯿﻤـﺎر در ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴـﯽ، زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺰال می‌اندیشد، راﺑﻄﻪ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤـﻮده و ﻣﺠﺪداً راﺑﻄﻪ را اداﻣﻪ دهد. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﯾـﻦ روش ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ روش قبل می‌باشد. ﺑـﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب، اﯾﻦ روﻧﺪ می‌تواند ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑـﺎر ﻗﺒﻞ از اﻧﺰال اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.
همچنین اگر عضلات ناحیه شرمگاهی و قسمت تحتانی لگن خود را منقبض کنید (همان‌گونه که برای جلوگیری از دفع مدفوع  آن را منقبض می‌کنید) به همان طریقی که خانم‌ها برای جلوگیری از ادرار ناگهانی به صورت ارادی این عضلات را منقبض می‌کنند، به مرور می‌توانید کنترل انزال خود را به دست بگیرید ( تمرینات کیگل ). شما می‌توانید این عضله را به مدت دو ثانیه و 15 بار پشت سر هم و سرجمع 75-60 بار در روز و حتی دو برابر این مقدار تمرین دهید.

درمان زود انزالی با افزایش دفعات رابطه جنسی

فاصله طولانی مابین دو رابطه جنسی یکی از عوامل ایجاده کننده انزال زودرس است؛ بنابراین یکی از راه‌های مقابله با زود انزالی ، افزایش دفعات رابطه جنسی می‌باشد.

درمان انزال زودرس با تغییر در سبک زندگی

زود انزالی معمولاً با تغییرات فیزیکی بدن در ارتباط است؛ لذا حتی در سنین 30 سالگی هم ممکن است این حالت وجود داشته باشد. باید توجه داشت که انزال زودرس اغلب با کم خونی در آلت مرد همراه است. زمانی که شریان‌های آلت تناسلی مرد به علت چربی خون تنگ شده باشد، رسیدن به یک نعوظ کامل بسیار مشکل و زمان‌بر است و در این حالت، مغز به بدن فرمان می‌دهد و انزال انجام میشود، قبل از اینکه نعوظ آلت تناسلی کامل شده باشد. لذا این خود باعث انزال زودرس می‌گردد.
به همین دلیل توصیه می‌شود سبک زندگی سالم‌تری را انتخاب کنید تا سلامت جنسی شما نیز تضمین شود. نکاتی که می‌بایست رعایت کنید:
  • - غذاهای کم‌چربی و کم کلسترول بخورید.
  • - به صورت روزانه و مرتب ورزش کنید.
  • -از مصرف الکل و دخانیات پرهیز کنید.
  • - استرس را از خود دور کنید.
- رابطه جنسی سالم و منظم داشته باشید.

در مقاله بعدی  به اثرات درمانی داپوکستین یا داکسوپیل , بهترین داروی درمان انزال زودرس , به طور اختصاصی خواهیم پرداخت .

برای پاسخ به سوالات خود در مورد داروی درمان انزال زودرس داکسوپیل می توانید با داروخانه تهران (77184937 - 77241215 ) تماس بگیرید       

                                                                                                                                                                                                                                  
گردآوری: دکتر رزا ابوالقاسم
1397/10/11

آرجیویت - Argivit

۱۴۸,۷۰۰تومان
  •