موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

ورزش با وزنه باعث تقویت حافظه میشود

ورزش با وزنه باعث تقویت حافظه میشود

ورزش با وزنه باعث تقویت حافظه میشود

در تحقیقات جدید مشخص شده است که تنها 20 دقیقه ورزش روزانه با وزنه، می‌تواند حافظه بلندمدت فرد را 10% تقویت کند.
علت آن ترشح هورمون‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی خاصی نظیر نور اپی نفرین است. این عوامل بر روی مغز تأثیر می‌گذارند و باعث افزایش هشیاری و بهبود عملکرد مغز می‌شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که ترشح آنزیم آلفا-آمیلاز در بزاق این ورزشکاران افزایش می‌یابد. افزاش آلفا-آمیلاز نشان دهنده افزایش ترشح نور اپی نفرین از سیستم عصبی می‌باشد. 
در این مطالعه تأثیر ورزش‌های استقامتی مثل وزنه‌برداری مورد بررسی قرار گرفت. اما محققین این مطالعه معتقدند که ورزش‌هایی نظیر اسکوات نیز، می‌توانند اثر مشابهی داشته باشند. 
نتایج این تحقیق نشان داد که نیازی نیست که زمان زیادی را به ورزش اختصاص دهید تا از مزایای مربوط به آن بهره مند شوید, بلکه حتی 20 دقیقه ورزش نیز می‌تواند کافی باشد.
 
1396/11/19