موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

ماتیلدا

ماتیلدا
تمامی محصولات ماتیلدا تحت لیسانس کمپانی فرانسوی Matilda در شهر پاریس فرانسه ساخته می شوند.