موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

تاثیر کوآنزیم Q10کیوتن برکاهش فشار خون

تاثیر کوآنزیم Q10کیوتن برکاهش فشار خون

تاثیر کوآنزیم Q10کیوتن برکاهش فشار خون


آزمایشات بالینی اولیه نشان می دهد مصرف  مکمل کیوتن   بعد از ۸ تا ۱۰ هفته باعث کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک می شود.
مکانیسم دقیق این تاثیر کیوتن بر کاهش فشار خون ناشناخته است ولی ممکن است مربوط به خواص آنتی اکسیدان و گشاد کننده عروق کوآنزیم Q10 باشد‌.
تاثیر کیوتن بر کاهش فشار خون در سه آزمایش مختلف مورد سنجش قرار گرفت.  نتایج این آزمایش ها نشان داد که کوآنزیم Q10 به طور قابل ملاحظه ای فشار خون سیستولیک را ۱۱ میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولیک را ۷ میلی متر جیوه کاهش می دهد. در حالیکه در همین آزمایش ها، افرادی که ازدارونما یا پلاسبو استفاده کرده بودند، هیچ گونه تغییری در فشار خونشان مشاهده نشد. 1396/09/27