موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

روش صحیح تزریق انسولین


روش صحیح تزریق انسولین

تزریق انسولین را به چه صورت انجام دهیم؟


مرحله اول - انتخاب ناحیه تزریق
مرحله دوم  - شست و شوی دست ها
مرحله سوم - کنترل انسولین
مرحله چهارم - نصب سوزن
مرحله پنجم - چک کردن عملکرد سوزن
مرحله ششم - تزریق دوز انسولین
مرحله هفتم - تمیز کردن
بیماران دیابتی با یادگیری روش صحیح تزریق انسولین، به راحتی می توانند دیابت خود را کنترل نمایند.